About

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 10 โดยในแผนฯ เป็นการยกฐานะภาควิชาเทคโนโลยีศิลป อุตสาหกรรม ซึ่งเดิมบริหารงานและจัดการเรียนการสอนภายใต้การกำกับดูแลของวิทยาลัยอุตสาหกรรม โดยเริ่มการจัดการ เรียนการสอนในภาควิชาก่อสร้าง และงานไม้ สาขาวิชาชีพทางด้านศิลปะและการออกแบบ โดยเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 เริ่มแรกเป็นการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชา ช่างเครื่องเรือน และตกแต่ง ในปี พ.ศ.2536 ได้เปิดหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครืองเรือนและตกแต่งภายใน สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ และในช่วงปี พ.ศ.2544-2547 ได้เปิด หลักสูตรศิลปบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาออกแบบภายใน และสาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ และในปี พ.ศ.2554 ได้เปิดการเรียนการสอนเพิ่มอีก 2 สาขาวิชา คือสาขาวิชาศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ และสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ปัจจุบัน ปี พ.ศ.2555 คณะได้ดำเนินการเปิด หลักสูตรใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา วิชาการออกแบบสำนักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ และสามารถเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2555
การพัฒนาของภาควิชาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันด้วยปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจที่มุ่งสู่การผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความรู้ความสามารถทาง ด้านวิชาการ วิชาชีพทำให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและขีดความสามารถในด้านกาบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม จึงได้รับการ พิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย อนุมัติให้จัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ในการประชุม ครั้งที 1/2553 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553
ปัจจุบันมีพื้นที่บริเวณการจัดการเรียนการสอน ณ อาคารคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ (อาคาร 41) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 เบอร์โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 6801 เบอร์โทรสาร 02-555-2000 ต่อ 6801
King's University of science and technology, North Bangkok In the tenth stage of higher education is managed and managed by the Department of industrial technology. Under the supervision of the Institute of technology, through the organization of teaching and teaching in the field of architecture and timber. Art and design, from 2522 ad, began to teach at the level of vocational education. Higher vocational diploma □ bachelor's degree in white furniture and decoration industry Bai nationality is in ceramic technology and interior decoration technology. In the past year, 2544-2547 has opened an art course. Bachelor's degree, four years, two majors are interior design and white ceramic design. Another project is the application of art and product design of white and white architecture. Bachelor of business administration in office automation and business management Research in Education Science
From the past to the present, the philosophy, determination, vision, mission of the Ministry of national development are committed to production and development. Professional academic ability is recognized and acceptable, and shows potential and ability in service field. Therefore, the effective management of the industrial technology sector is established with the approval of the University Council. First meeting on architecture and design 1.2553 on February 10 2553
At present, there is a teaching area in architecture and design of buildings, namely 41 and 41 buildings, Mongkut King University of science and technology. Beilan No. 1518 prachat person 1 Bangkok 10800, wongsawang District Telephone No. 02-555-2000 per 6801 Fax No. 02-555-2000 per 6801